مشارکت اجتماعی دلالت بر گسترش روابط بین گروهی در قالب انجمن های داوطلبانه، باشگاه ها، اتحادیه ها و گروه هایی دارد که معمولاً خصلتی محلّی و غیردولتی دارند، که در قالب سیاست های اجتماعی، مشارکت و درگیر ساختن مردم در فرایندهای اجتماعی مختلف را هدف خود می دانند )غفاری،۱۳۸۰ (. انجمن های داوطلبانه مهم ترین عرصه ی شکل گیری و سامان دهی فعالیت های مشارکتی در جامعه محسوب می شوند. از این منظر، مشارکت اجتماعی ارتباط تنگاتنگی با جامعه مدنی دارد.
حضور در عرصه ی مشارکت اجتماعی حضوری است فعالانه، با انگیزه، فارغ از الزامات و تعیین های تحمیلی. از این رو می توان گفت مشارکت اجتماعی، مشارکتی است که آگاهی، داوطلبانه بودن و غیرحکومتی بودن از خصایص عمده ی آن است. مشارکت اجتماعی ریشه در ساخت و روابط گروهی در سطوح محلی و ملی دارد و در نهایت مبتنی بر یک فرایند است، فرایندی که طی آن اطمینان و همبستگی میان مردم برقرار می شود. مشارکت عنصری پویا، کمیت ناپذیر و تا حدودی پیش بینی ناپذیر و دگرگون کننده ی شرایط است .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

هم اکنون در خبرنامه ما عضو شوید

هم اکنون در خبرنامه ما عضو شوید

عضویت در خبرنامه وب سایت مسئولیت اجتماعی.اخبار ما را پیگیری کنید.